سیستم استخدام

اطلاعات فردی

تحصیلات:
مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه/ موسسه شهر سال فارغ التحصیلی معدل
دوره های آموزشی:
موضوع دوره موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ آغاز تاریخ پایان اخذ مدرک
زبان های خارجی:
زبان مکالمه خواندن نوشتن درک مطلب توانایی تخصصی در زمینه کار نام آموزشگاه در صورت گذراندن دوره
سوابق کاری:
سمت شرکت زمینه فعالیت شرکت مدت همکاری نوع همکاری علت خاتمه همکاری فعالیت ها و وظایف اصلی
ارسال فرم: